DEMOCRACY AS A PROJECT

Category: Netherlands

D66: Club of partij?

D66: PARTIJ OF CLUB?
D66: VAN PARTIJ NAAR CLUB. Een club is er voor de leden. Met de opkomst van opschudding en democraten-nu is D66 definitief een club geworden, zoals is vastgesteld op de impulsconferentie (workshop 5). Een publieke organisatie (b.v. bedrijf of politieke partij) is er voor het publiek (en bestaat uit leden), zie ook [...]

EEN OPROEP TOT BEZINNING

Na opschuddend brainstormen
EEN OPROEP TOT BEZINNING
(de cijfers tussen hakjes verwijzen naar de desbetreffend alinea van de toelichting)
AANLEIDING: EXTREME FLUCTUATIES IN ELECTORALE ACHTERBAN
DIAGNOSE: GEBREK AAN DUIDELIJKE IDENTITEIT, intern en extern (1)
PROBLEEM: HOE KOMEN WIJ AAN EEN DUIDELIJKE IDENTITEIT (2)
STAPPEN NAAR EEN OPLOSSING:
1) Wat bepaald de identiteit van een partij? (3)
Antwoord: extern: MAATSCHAPPIJVISIE en ACHTERBAN
Intern: DOEL [...]

Democratie in een notendop

(-> printversie )
Nog steeds kent de politieke filosofie en wetenschap geen eenduidig principe, geen definitie van democratie die adequaat is en algemeen wordt aanvaard. Wij vinden slechts een overvloed aan tegenstrijdige standpunten van vooraanstaande denkers. De discussies in de politieke wetenschappen gaan vooral over procedures en instituties van de democratie. Toch zijn procedures slechts middelen [...]

Het linkse inkomensbeleid

Menigeen verkeert in de veronderstelling dat het inkomensverdelingbeleid van de regering Den Uyl onder meer gericht is op het armer maken van de rijken en rijker maken van de armen. Echter  beroept de regering zich bij dit beleid op ethische en economische grondslagen die als zodanig nauwelijks onderwerp zijn van openbare discussie. In hoeverre zijn [...]

Rawls’ weg tot Tinbergen

Naar een algemeen aanvaarde grondslag voor een inkomens-verdelingsbeleid

Volgens Rawls moet het vraagstuk van de inkomensverdeling worden bezien vanuit het standpunt van de minst bevoordeelde klasse: alleen als het die tot voordeel strekt zijn inkomensverschillen rechtvaardig. Dit laat onverlet dat, wanneer het mogelijk is om een maximaal nationaal inkomen te bereiken bij een [...]

GELOOF, REDE EN DEMOCRATIE.

Het is democratie, niet rationalisme, die eist dat het geloof alleen  een rol mag spelen in de politiek als individuele keuze van de politicus. Hij kan er zijn inspiratie aan ontlenen, maar geen aanspraak maken op een status aparte: geloof levert geen geldig argument bij het bepalen van een beleid. Zoals thans gevoerd, is het [...]

NIET DE GRONDWET, MAAR DEMOCRATIE, KAN BEZIELEND OF RICHTINGGEVEND ZIJN.

Een grondwet, elke wet, is een – op z’n best noodzakelijk – kwaad. Ontwerpen, aanvaarden en handhaven kosten geld, en zij beperkt de handelsvrijheid van het individu. Geen preambule of  andere verfraaiingen van een wetstekst kunnen dat verhelpen.
Wetten en recht zijn een evolutionaire ontwikkeling die specifiek is voor het mensdom om de noodzakelijke co-existentie en [...]

VERSLAG VAN DE IMPULSCONFERENTIE DEGRADEERT WORKSHOP TOT VRIJBLIJVEND GELEUTER.

“De partij moet niet opgeheven worden, er is veel potentieel voor D66. Als D66 beter aan de man gebracht wordt, dan komt het wel goed. D66 moet meer emotie tonen in haar werk en niet alleen rationeel denken.” Dat is het verslag door de voorzitter van workshop 7. U mag het onderwerp van de workshop [...]

NAAR EEN EFFECTIEVE STRATEGIE VOOR D66. (2002)

“Gaan wij op de oude voet verder ?” vragen de voorzitters van fractie en bestuur in hun brief “Verkiezingen 2002”. Het pamflet dat zij presenteren en de daarop volgende discussie op het FORUM bewijzen dat D66 dit inderdaad zal doen. Veel over leden, bepaalde speerpunten, verkooptechnieken, interne organisatie, aanvallen, “winnable seats” etc.. Dit alles valt [...]

MOTIE

Motie voor het congres van 25 maart 2000.
Betreft:
Uitgangspunten van Democraten 66.
Ondergetekenden, Overwegende dat:
1) Het hoofdprobleem van D66 is dat zij voor de kiezer geheel onduidelijk is
2) De voorgestelde Uitgangspunten niet daarin voorzien omdat (zie toelichting):
- zij voornamelijk eigen meningen en ideeÎn weerspiegelen van een aantal leden en geheel niet aansluiten bij de belevingswereld van de [...]