DEMOCRACY AS A PROJECT

GELOOF, REDE EN DEMOCRATIE.

Het is democratie, niet rationalisme, die eist dat het geloof alleen  een rol mag spelen in de politiek als individuele keuze van de politicus. Hij kan er zijn inspiratie aan ontlenen, maar geen aanspraak maken op een status aparte: geloof levert geen geldig argument bij het bepalen van een beleid. Zoals thans gevoerd, is het [...]

NIET DE GRONDWET, MAAR DEMOCRATIE, KAN BEZIELEND OF RICHTINGGEVEND ZIJN.

Een grondwet, elke wet, is een – op z’n best noodzakelijk – kwaad. Ontwerpen, aanvaarden en handhaven kosten geld, en zij beperkt de handelsvrijheid van het individu. Geen preambule of  andere verfraaiingen van een wetstekst kunnen dat verhelpen.
Wetten en recht zijn een evolutionaire ontwikkeling die specifiek is voor het mensdom om de noodzakelijke co-existentie en [...]

VERSLAG VAN DE IMPULSCONFERENTIE DEGRADEERT WORKSHOP TOT VRIJBLIJVEND GELEUTER.

“De partij moet niet opgeheven worden, er is veel potentieel voor D66. Als D66 beter aan de man gebracht wordt, dan komt het wel goed. D66 moet meer emotie tonen in haar werk en niet alleen rationeel denken.” Dat is het verslag door de voorzitter van workshop 7. U mag het onderwerp van de workshop [...]

NAAR EEN EFFECTIEVE STRATEGIE VOOR D66. (2002)

“Gaan wij op de oude voet verder ?” vragen de voorzitters van fractie en bestuur in hun brief “Verkiezingen 2002”. Het pamflet dat zij presenteren en de daarop volgende discussie op het FORUM bewijzen dat D66 dit inderdaad zal doen. Veel over leden, bepaalde speerpunten, verkooptechnieken, interne organisatie, aanvallen, “winnable seats” etc.. Dit alles valt [...]

MOTIE

Motie voor het congres van 25 maart 2000.
Betreft:
Uitgangspunten van Democraten 66.
Ondergetekenden, Overwegende dat:
1) Het hoofdprobleem van D66 is dat zij voor de kiezer geheel onduidelijk is
2) De voorgestelde Uitgangspunten niet daarin voorzien omdat (zie toelichting):
- zij voornamelijk eigen meningen en ideeÎn weerspiegelen van een aantal leden en geheel niet aansluiten bij de belevingswereld van de [...]

MODE REGEERT DE POLITIEKE RETORIEK

Dertig jaar gleden was het de verzorgingsstaat en spreiding van inkomen, kennis en macht. Midden jaren zeventig publiceerde de PvdA de Interim nota Inkomensbeleid waarin een “gelijk welzijn voor iedereen” de enige rechtvaardige inkomensverdeling was, voor zover dit te realiseren is. D66, waarvan ik in 1968 lid ben geworden, heeft zich toen bij deze opvatting [...]

IDENTITEIT: BEZINNING OF VERKOOPPRAAT ?

“Wij hebben een fantastisch  product, alleen de verpakking deugt niet”. Alle bedrijfsblindheid, alle bureaucratie van een partij ligt besloten in deze uitspraak. Het is de klant, de kiezer, die uitmaakt  hoe goed ons product is. Wie de kiezer raadpleegt over D66 krijgt te horen dat hij buiten het optreden van politici alleen verpakking heeft gezien, [...]

EEN OPROEP TOT BEZINNING

Na opschuddend brainstormen (de cijfers tussen de haakjes verwijzen naar de desbetreffend alinea van de uitgebreide toelichting, die hier niet is weergegeven)
AANLEIDING: EXTREME FLUCTUATIES IN ELECTORALE ACHTERBAN
DIAGNOSE: GEBREK AAN DUIDELIJKE IDENTITEIT, intern en extern (1)
PROBLEEM: HOE KOMEN WIJ AAN EEN DUIDELIJKE IDENTITEIT (2)
STAPPEN NAAR EEN OPLOSSING:
1) Wat bepaald de identiteit van een partij? (3) Antwoord:
Extern: MAATSCHAPPIJVISIE [...]

DEKT ‘DEMOCRATEN’ NOG DE LADING VAN D66?

Willen wij werkelijk democratie? Niet alleen wensen, maar ook willen? Dan moeten wij (zie Kant) bereid zijn om aan dat doel prioriteit te geven over andere wensen. D66 werd opgericht om de werking van onze democratie te verbeteren. Daarom werd ik in 1968 bestuurslid van de afdeling Rotterdam. Al snel bleken binnen onze partij diverse [...]

D66: PARTIJ OF CLUB?

D66: VAN PARTIJ NAAR CLUB. Een club is er voor de leden. Met de opkomst van opschudding en democraten-nu is D66 definitief een club geworden, zoals is vastgesteld op de impulsconferentie (workshop 5). Een publieke organisatie (b.v. bedrijf of politieke partij) is er voor het publiek (en bestaat uit leden), zie ook mijn stuk op [...]