Netherlands

WAT IS DEMOCRATIE?

 • Democratie in een notendop.
  Nog steeds levert de politieke filosofie geen eenduidig principe, geen definitie van democratie die adequaat is en algemeen wordt aanvaard. Wij vinden we alleen tegenstrijdige standpunten van vooraanstaande denkers. De discussies in politieke wetenschappen gaan vooral betrekking over procedures en instituties van de democratie. Procedures zijn slechts een middel om een doel te bereiken, en ze kunnen worden gemanipuleerd. Ook al zou bv. de Islamitische wet, de sharia, in een land worden ondersteund door een grote meerderheid, toch vinden wij een theocratische staat geen democratie, ongeacht de manier waarop hun leiders worden gekozen. Zolang er geen overeenstemming is over het doel van de procedures, kunnen we niet verwachten dat de democratie werkt. De logische manier om overeenstemming te bereiken is niet – zoals gebruikelijk – om het af te leiden van wat filosofen daarover te zeggen hadden, maar om te onderzoeken wat alle mensen willen wanneer zij kiezen voor de democratie.

NEDERLANDSE PUBLICATIES VAN DE AUTEUR

EEN ECHTE DEMOCRATIE is meer dan een rechtstaat, zij IS EEN GEMEENSCHAP.
In zijn boek “Chimpanse Politics” laat Frans de Waal zien hoezeer hun politiek lijkt op de onze: een centrale macht die kan worden afgezet wanneer zij niet meer voldoet. Verwondering alom, slechts de voor de handliggende vraag heb ik niet gehoord: kan een systeem dat past bij Chimpansees ook voldoen bij mensen? Natuurlijk niet. << Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé »,  met deze strijdkreet  werd een op macht gebaseerde monarchie vervangen door de Franse Republiek, met in haar vaandel liberté, égalité et fraternité. Eén grote familie waar allen eten uit dezelfde pot. Helaas, vrijheid en gelijkheid zijn veelvraten die doorlopend strijden om de grootste portie. Broederschap had de vrede moeten bewaren die ons de kracht geeft van een eensgezinde familie. Helaas, wij hebben  de rol van broederschap niet uit haar abstracte hemel gehaald zodat de macht via een sluiproute weer in onze gemeenschap kon regeren. Nu niet meer als koning of dictator, maar als meerderheid, en door een chaotische, op concurrentie gebaseerde, politiek. Pas een gemeenschappelijk doel kan broederschap weer een concrete inhoud geven: een levensvatbare en zo mogelijk welvarende gemeenschap die de subjectieve gelijkwaardigheid van  al haar burgers respecteert, en waar samenwerken prioriteit krijgt boven de huidige, door de economie opgedrongen concurrentie. De besluitvorming geschied dan zover mogelijk via een overeenkomst bereikt via onderhandelen, door een bestuur (geen regering) waarin alle burgers zijn vertegenwoordigt, en die zover mogelijke recht doet aan de belangen van alle burgers, en alleen van burgers, niet van idealen, religies, stokpaardjes etc. Zoals in de brochure is aangetond zijn alle daarvoor nodige maatregelen te realiseren binnen het raamwerk van onze grondwet en kan onze democratie weer de kracht van een gemeenschap krijgen.
Het is niet verwonderlijk dat een algemeen het gevoel, een besef, heerst dat er iets ontbreekt aan onze democratieën: het gevoel van “fraternité”, van solidariteit, van betrouwbaarheid, van deel uit te maken van een echte gemeenschap, evenals van “egalité”. Zij zijn verschrompeld, bezweken onder de druk van liberté, van onze vrije kapitalistische markt. Diens grondlegger, Adam Smith, heeft al gewaarschuwd dat deze moet zijn ingebed in een moraal, gehandhaafd door een effectief bestuur. Hierover gaat het hier en in een brochure  die u  kosteloos word toegezonden.

Een boek: “Vooruitgang zonder blauwdruk”. 1979. Oorlog, crisis, rassenrellen, staking, maar ook vliegtuig, mensen op de maan, harttransplantatie. Van waar dit contrast tussen onze enorme technische kundigheid en ons geklungel op het gebied van maatschappelijke organisatie? Omdat wij de problemen van maatschappelijke organisatie trachten op te lossen met dezelfde methoden die tot de technische vooruitgang hebben geleid. Wat wij nu weten over het leven wijst op een ander model voor vooruitgang: evolutionistisch denken. Niet Darwinistisch. De algemene strijd tegen elkaar en het overleven van de beste is een achterhaald beeld van de evolutie. “Beste’ behoort niet tot de taal van de evolutie, en het leven staat geen ordening toe op basis van een blauwdruk, een utopie. De gemeenschappelijke strijd gaat tegen de dood, de chaos van de tweede wet der thermodynamica. Samenwerking en symbiose zijn onze voornaamste wapens, waarbij wij kunnen putten uit de onmetelijke rijkdom van het toeval mits wij het kaf van het koren scheiden door de selectie op levensvatbaarheid.

Sociaal-evolutionisme biedt een ontwikkelingsmodel voor wie Marxisme een dood spoor is, en Liberalisme een veel te nauwe weg die belangrijke aspecten van de mens als sociaal wezen buiten sluit.

Het linkse inkomensbeleid

 • Menigeen verkeert in de veronderstelling dat het inkomensverdelingbeleid van de regering Den Uyl  gericht is op het armer maken van de rijken en rijker maken van de armen. De regering beroept zich echter op ethische en economische grondslagen die  nauwelijks onderwerp zijn geweest van een echte en openbare discussie.  Dit artikel onderwerpt de  rondslagen aan een analyse vanuit de ethica, logica en economie en toetst deze aan de realiteit zoals die o.a. verankerd ligt in de mentaliteit van de mensen. Conclusie: Het uitgangspunt van de PvdA, dat alleen een gelijk welzijn voor allen, ongeacht de waarde van iemands bijdrage, rechtvaardig is, wordt op geen enkele wijze onderbouwd en is ook onverenigbaar met democratie.

 • Nivellering: feit of ficite. Eind 1975 hield prof. dr. Victor Halberstad een lezing waarin hij stelde dat het net effect van belastingen en sociale lasten niet – zoals bedoeld – tot een inkomensverdeling leidde die duidelijk gelijker was dan de bruto inkomensverdeling. Gezien mijn ervaring in zake inkomensverdeling zag ik dierct dat dit niet just kon zijn en heb ik de berekeningen opgevraagd. Ten eerste bleek zijn rekenvoorbeeld een individu te zijn met een hypotheek waarvan de rente  de helft van zijn inkomen opslokte en die dus een overeenkomstig extreme belastingaftrek genoot. Het CBS verschafte de gegevens over de werkelijke hypotheeken in % van het inkomen. Ten tweede is de premie voor sociale voorzieningen tot een maximum beperkt. Zij daalt dus inderdaad als percentage van het inkomen naar naarmate dit daarboven uit stijgt. De auteur heeft vergeten dat men behalve het betalen van de premie ook een aanspraak verkrijgt op een uitkering als nood aan de man is, en die te schatten is als een mathematische verwachting. Naar correctie blijkt dat het netto inkomen (na aftrek van belasting/premie enbijtelling van aanspraak op uitkering) in percentage van het bruto inkomen te zijn: 102% voor het minimum loon, 91% voor een modaal inkomen en 58% bij de toemalige hoogste categorie waarbij het tarief toen 70% was. Het artikel bevatte mijn hele berekening, en was aan de auteur toegestuurd voor publicatie. Ik kreeg geen reactie en hij bleef volharden. Gezien zijn status werd deze stelling publiek gemeengoed en gebruikt in dicsussies over economische en fiscale politiek. Wegens de vele tabellen bleek digitalisering te moeilijk.
 • Rawls’ weg tot Tinbergen
  Volgens Rawls moet het vraagstuk van de inkomensverdeling worden bezien vanuit het standpunt van de minst bevoordeelde klasse: alleen als het deze tot voordeel strekt zijn inkomensverschillen rechtvaardig. Omdat hij daarmee de grondslag van de PvdA (gelijk welzijn voor allen) ondergraaft, heeft deze zijn theorie verworpen en daarmee de weg geopend voor de VVD om Rawls voor zich te claimen, ofschoon Rawls’ conclusie dichter bij de in de praktijk door de PvdA nagestreefte politiek ligt.
 • “Wat is uw salarisverhoging waard?” (Niet gedigitaliseerd)
  Van 1965 t/m/ 1979, begin december gepublidceerde artikel in intermediair. Daarin stond een tabel waarin een ieder kon zien hoeveel zijn brutoverhoging netto waard was,  dus na aftrek van belasting en sociale lasten. Toen kwam het planbureau eindelijk zelf met zulk een berekening.

.

NIET GEPLAATSTE ARTIKELEN EN ANDERE ONDERWERPEN

 • Geloof, Rede en Democratie
  Democratie, niet rationalisme, eist dat het geloof alleen  een rol mag spelen in de politiek als individuele keuze van de politicus. Hij kan er zijn inspiratie aan ontlenen, maar kan er geen aanspraak uit afleiden  op een status aparte: geloof levert geen geldig argument bij het bepalen van een beleid. (Dit is een uitgebreide versie van het oorspronkelijk in gezonden artikel dat is te vinden als “oorspronkelijk ingezonden Geloof, Rede en Democratie” .
 • Niet de grondwet, maar Democratie kan bezielend of richtinggevend zijn
  Een grondwet, elke wet, is een – op z’n best noodzakelijk – kwaad. Ontwerpen, aanvaarden en handhaven kosten geld, en zij beperkt de handelsvrijheid van het individu. Wetsteksten zijn nooit inspirerend. Geen preambule of  andere verfraaiingen kan dat verhelpen. Wat inspirerend kan zijn is het doel, in ons geval democratie.
 • Hersenonderzoek en mensbeeld.
  Wij kunnen thans zien welke delen van de hersenen actief zijn bij bepaalde besluiten. Uit zulke experimenten hebben hersenonderzoekers conclusies getrokken over het ik, de rol van ons bewustzijn en de vrije wil, die niet daaruit volgen omdat zij niet zijn geplaatst in de context van onze huidige kennis over leven en informatie zoals die  in mijn elders genoemde boek is samengevat. Met deze kennis zijn de uitkomsten van de experimenten voorspelbaar en komt men tot andere conclusies. Dit is een sterk uitgebreide versie van het ingezonden artikel, dat is te vinden onder “Oorspronkelijk artikel hersenonderzoek en mensbeeld“.

D66

 • D66, adieu
  Toen je werd opgericht kwam je als geroepen. Hiroshima viel samen met mijn eindexamen. Toen begon de koude oorlog en raakten wij in het Indonesische moeras. Ik werd overweldigt door het besef van de diepe kloof tussen ons technisch kunnen en onze onmacht om op een ook maar enigszinds aanvaardbare wijze met elkaar om te gaan. Van eerste jaars TH Delft  stapte ik over tot de sociale wetenschappen in Rotterdam. Toen D66 verscheen, werd ik direct lid. Helaas kreeg het politieke spel de overhand. Haar vlag – verbetering van de werking van onze democratie – werd een doekje voor het bloeden en legitiem pragmatisme verwerd tot opportunisme.